Quyết định số 145/QĐ-TT ngày 05/4/2016 của Giám đốc Trung tâm về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
Lịch công tác quan trọng
Thông báo quan trọng
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website chúng tôi qua hình thức nào sau đây?14
1122567

Phân công Ban Giám đốc

(Cập nhật ngày: 5/4/2016)

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN

CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

 

 

Số: 145/QĐ-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


Hà Nội,  ngày 05 tháng 4  năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

 

    Căn cứ Quyết định số 7689/QĐ-BCT ngày 28/7/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 2445/QĐ-BCT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại;

    Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-TT ngày 15/7/2010 của Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm;

  Căn cứ ý kiến thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc ngày 01/4/2016;

    Căn cứ yêu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Nguyên tắc chung về phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc

         1. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

         2. Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý thường xuyên các lĩnh vực công tác của Trung tâm theo sự phân công của Giám đốc. Phó Giám đốc được sử dụng quyền hạn của Giám đốc để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các quyết định của mình.

         3. Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Giám đốc trong phạm vi nhiệm vụ được phân công:

         - Chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ chuyên môn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển theo lĩnh vực được phân công.

         - Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ, của lãnh đạo Trung tâm; tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ được giao.

         - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo thu nhập và các quỹ dự phòng của các đơn vị được phân công phụ trách.

         - Phó Giám đốc theo dõi lĩnh vực công việc nào sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, chỉ đạo chung về lĩnh vực công việc đó.

         - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan tới nhiệm vụ do Phó Giám đốc khác phụ trách, các Phó Giám đốc phải phối hợp giải quyết, trường hợp các ý kiến không thống nhất, báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định.

         - Ngoài những nhiệm vụ cụ thể được phân công, các Phó Giám đốc có trách nhiệm nắm bắt, theo dõi hoạt động chung của Trung tâm để có thể phối hợp và đảm nhận các nhiệm vụ khác của Giám đốc và các Phó Giám đốc khi Giám đốc giao.

         4. Việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc, nhiệm vụ của Trung tâm.

         5. Ban Giám đốc làm việc theo Quy chế làm việc của Trung tâm.

  Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc

  1. Giám đốc Phạm Hưng

          - Chỉ đạo, điều hành Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Bộ về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm và luật pháp của Nhà nước; chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương và trước pháp luật;

          - Chỉ đạo công tác chiến lược, thông tin dự báo vĩ mô, quy hoạch, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, kế hoạch, pháp chế, thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng lương của Trung tâm;

- Đại diện chủ đầu tư các dự án Trung tâm được giao triển khai thực hiện, phụ trách trực tiếp Ban Quản lý dự án;

          - Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng, phòng Tài chính - Kế toán, phòng Thông tin xuất nhập khẩu, phòng Thông tin kinh tế quốc tế, Chi nhánh Trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện Trung tâm tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao.

          2. Phó Giám đốc Lê Quốc Phương

          - Chỉ đạo và phụ trách công tác cung cấp thông tin, dự báo theo lĩnh vực được phân công; xuất bản, in ấn, phát hành các ấn phẩm, bản tin chuyên môn, chuyên ngành kinh tế công nghiệp, thương mại, thị trường; tham gia chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên theo lĩnh vực được phân công;

          - Chủ tịch Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ, đề tài, đề án thông tin và dự báo vĩ mô, các đề tài khoa học công nghệ của Trung tâm;

- Tham gia Tổ điều hành Thị trường trong nước Bộ Công Thương;

          - Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Thông tin công nghiệp, phòng Thông tin thương mại nội địa, phòng Thông tin xúc tiến thương mại và đầu tư, Xí nghiệp In, Chi nhánh Trung tâm tại thành phố Đà Nẵng;

          - Đảm nhận các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

          3. Phó Giám đốc Đinh Thị Bảo Linh

- Chỉ đạo và phụ trách công tác cung cấp thông tin dự báo, báo chí, truyền thông; vận hành, phát triển hệ thống các Cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động ngành Công Thương; tham gia chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên theo lĩnh vực được phân công;

- Công bố chỉ số giá xuất nhập khẩu và các chỉ số thống kê Công Thương;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác báo chí, truyền thông, đối ngoại của Trung tâm;

          - Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Cơ sở dữ liệu và thương mại điện tử, phòng Truyền thông, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại;

          - Đảm nhận các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

           Điều 3. Hiệu lực thi hành

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định, thông báo trước đây về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Trung tâm.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  Các đồng chí Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trung tâm có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

 

- Như Điều 4;

- Lưu: VT,VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 (Đã ký)

 

 

Phạm Hưng

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.8262316 - 043.9393360 | Fax: 043.9349177 | Email: ttthongtin@moit.gov.vn, vanphongvitic@gmail.com
@ Bản quyền thuộc VITIC 2013
tu bep san xuat noi that may dong phuc thiet bi be boi thiet bi be boi tu bep may dong phuc cong so may dong phuc