Bạn biết đến website chúng tôi qua hình thức nào sau đây?
Qua báo chí
71%
452 phiếu
Qua mạng internet
26%
167 phiếu
Qua quảng cáo trên truyền hình
01%
7 phiếu
Các ý kiến khác
01%
9 phiếu
Tổng số phiếu: 635