Công văn số 476/TT-VP về báo cáo tình hình thực hiên kế hoạch 9 tháng năm 2014
Lịch công tác quan trọng
Thông báo quan trọng
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website chúng tôi qua hình thức nào sau đây?32
1121774

Tin từ Trung Tâm Thông Tin

(Cập nhật ngày: 10/9/2014)

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN

CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

 

Số: 476/TT-VP 

Về việc triển khai nhiệm vụ

3 tháng cuối năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội,  ngày 9  tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi:

 

- Các đơn vị thuộc Trung tâm;

- Chi nhánh Trung tâm tại thành phố Đà Nẵng, Hồ Chí Minh;

- Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại.

 

Để chuẩn bị triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2014 của Trung tâm và thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương (theo công văn số 1066/VKH – THQH ngày 28/8/2014 của Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng năm 2014),

Văn phòng đề nghị các đơn vị báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 9 tháng và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2014 của đơn vị; tập trung những nội dung chính sau:

I. Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2014

1. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ (nhiệm vụ không thường xuyên, nhiệm vụ doanh thu)

1.1. Đối với khối bản tin và dịch vụ:

Báo cáo cụ thể về số lượng xuất bản của từng bản tin, doanh thu, chi phí, các khó khăn, thuận lợi trong 9 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch hoạt động cũng như định hướng trong thời gian tới.

1.2. Đối với các dự  án, đề án, nhiệm vụ, đề tài NCKH do Bộ giao:

Báo cáo chi tiết về tiến độ triển khai và kết quả thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ đã và đang thực hiện; các khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện; các nội dung liên quan đến giải ngân và giải chi các dự án, đề án, nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2014; kế hoạch thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2014 và đề xuất kiến nghị cụ thể cho việc triển khai nhiệm vụ được giao.

1.3. Đối với các nhiệm vụ thông tin phục vụ công tác QLNN về kinh tế, công nghiệp và thương mại:

- Báo cáo kết quả thực hiện (số lượng, tên các báo cáo đã hoàn thành và gửi đi….) các báo cáo phục vụ công tác điều hành, quản lý vĩ mô về kinh tế, công nghiệp và thương mại trong 9 tháng đầu năm 2014;

- Đánh giá kết quả dự báo so với thực tế;

- Các phản hồi từ phía các đối tượng nhận báo cáo;

- Kế hoạch và công tác định hướng thông tin phục vụ quản lý vĩ mô trong thời gian tới; các đề xuất, kiến nghị trong công tác thông tin.

2. Tổ chức, nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của đơn vị;

- Tổng số lao động tính đến tháng 9/2014 (trong đó, lưu ý liệt kê danh sách, thời gian những người đang nghỉ không lương, thai sản,..);

- Tinh giản lao động trong 9 tháng đầu năm theo chỉ đạo;

- Quỹ lương năm 2014 toàn đơn vị (bao gồm các khoản bảo hiểm đơn vị trang trải).

3. Tài chính

- Nguồn thu: ngân sách và kinh doanh, dịch vụ (dự kiến nguồn thu của cả năm 2014, bao gồm cả nguồn thu từ ngân sách thường xuyên do Trung tâm chi trả lương tính đến tháng 9/2014);

- Nguồn chi lương, các khoản theo lương, chi thường xuyên hoạt động đơn vị.

 4. Thuận lợi, khó khăn

 II. Kế hoạch triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014

 Tập trung những nội dung tại Mục I (nhấn mạnh về việc triển khai các nhiêm vụ và khả năng đảm bảo thu nhập cho người lao động).

III. Đề xuất, kiến nghị

Trung tâm đề nghị Trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo bằng văn bản và qua địa chỉ email: vanphong@vtic.vn về Văn phòng Trung tâm tổng hợp (báo cáo yêu cầu ngắn gọn, đẩy đủ nội dung), thời hạn trước ngày 16/9/2014./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban GĐTT (để b/c);

- Đăng mạng vtic.vn;

- Lưu: VP, VT.

TL. GIÁM ĐỐC

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Ngô Hoàng Thắng

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.8262316 - 043.9393360 | Fax: 043.9349177 | Email: ttthongtin@moit.gov.vn, vanphongvitic@gmail.com
@ Bản quyền thuộc VITIC 2013
tu bep san xuat noi that may dong phuc thiet bi be boi thiet bi be boi tu bep may dong phuc cong so may dong phuc