Quy định về việc trình ký văn bản
Lịch công tác quan trọng
Thông báo quan trọng
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website chúng tôi qua hình thức nào sau đây?66
1121809

Tin từ Trung Tâm Thông Tin

(Cập nhật ngày: 19/1/2015)

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN

CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

 

Số: 30/TT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

QUY ĐỊNH

Về việc trình ký văn bản

 

 


          Căn cứ “Quy chế làm việc” ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-TT ngày 15/7/2010 của Giám đốc Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại;

          Để đảm bảo thực hiện “Quy chế làm việc” trong xử lý văn bản, Trung tâm ban hành Quy định về việc trình Lãnh đạo Trung tâm ký văn bản như sau:

          I. Quy định chung

          1. Văn bản trình ký bao gồm:

          - Các loại văn bản hành chính;

          - Chứng từ tài chính, kế toán.

          2. Văn bản trình Lãnh đạo Trung tâm phải do Trưởng (hoặc Phó trưởng) đơn vị ký đúng thẩm quyền. Trưởng đơn vị có văn bản trình ký phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung văn bản và phải ký tắt vào văn bản trước khi trình lên Lãnh đạo Trung tâm.

          3. Đối với những nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị khác, trong hồ sơ trình nhất thiết phải có ý kiến chính thức bằng văn bản của các đơn vị liên quan. Riêng đối với những hồ sơ, tờ trình liên quan đến chế độ, chi tiêu tài chính và chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, phòng Tài chính - Kế toán, đơn vị trình phải trao đổi thống nhất với Lãnh đạo các đơn vị liên quan.

          4. Văn bản của các đơn vị không trình trực tiếp Lãnh đạo Trung tâm, phải qua Văn phòng Trung tâm. Văn phòng Trung tâm có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

          5. Lãnh đạo Trung tâm xem xét, giải quyết công việc trên cơ sở “Phiếu trình giải quyết công việc” của đơn vị trình; ký văn bản theo phạm vi giải quyết công việc và phân công trong Ban Giám đốc.

          II. Bộ hồ sơ và thời gian trình ký

          1. Bộ hồ sơ trình ký văn bản hành chính bao gồm:

          - Phiếu trình giải quyết công việc do viên chức xử lý soạn thảo và có ý kiến của Lãnh đạo đơn vị đó ký trình (Phiếu trình theo mẫu tại Phụ lục);

          - Văn bản đến có dấu của văn thư Trung tâm (nếu có). Ngoài ra, có thể kèm theo các tài liệu có liên quan đến vấn đề trình, được sắp xếp theo trình tự nội dung trình. Tất cả các tài liệu này đều phải liệt kê đầy đủ ở mục “Các văn bản kèm theo” của Phiếu trình giải quyết công việc;

          - Ý kiến bằng văn bản của các đơn vị liên quan (nếu có);

          - Bản dự thảo văn bản do đơn vị trình soạn thảo.

          2. Bộ hồ sơ trình ký chứng từ tài chính, kế toán:

          - Phiếu trình (Như Khoản a, Mục 1, phần II);

          - Liệt kê tất cả các chứng từ kèm theo tại Phiếu trình;

          - Các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ phòng Tài chính - Kế toán, yêu cầu lấy ý kiến của đơn vị đó.

          3. Thời gian trình và tiếp nhận văn bản do Lãnh đạo Trung tâm ký như sau:

          - Đối với các văn bản khẩn (theo đề nghị của đơn vị và tính chất công việc): Văn phòng tiếp nhận, phân loại và trình ký ngay.

          - Đối với văn bản không khẩn:

          + Buổi sáng: 08h30 hàng ngày

          + Buổi chiều: 14h00 hàng ngày.

          4. Trường hợp đặc biệt, theo tính chất công việc và lịch làm việc, thời gian trình và nhận văn theo chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Trung tâm.

          III. Điều khoản thi hành

          1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          2. Trưởng các đơn vị thuộc Trung tâm có trách nhiệm phổ biến, quán triệt viên chức, lao động đơn vị thực hiện nghiêm Quy định này.

          3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, Văn phòng tổng hợp từ các đơn vị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Trưởng các đơn vị;

- Lưu: VT, VP (tổng hợp).

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Ngô Hoàng Thắng

 


Mẫu Phiếu trình
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.8262316 - 043.9393360 | Fax: 043.9349177 | Email: ttthongtin@moit.gov.vn, vanphongvitic@gmail.com
@ Bản quyền thuộc VITIC 2013
tu bep san xuat noi that may dong phuc thiet bi be boi thiet bi be boi tu bep may dong phuc cong so may dong phuc